ျမန္မာနုိင္ငံရွိေဆးရုံႀကီးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာမ်ားတြင္ ေဆးရံုမ်ား မွစတင္ကူးစက္ ႏုိင္ေသာေရာဂါမ်ား ကူးစက္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အခန္းတြင္းလူနာမ်ားသက္ေတာင့္သက္ သာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး နွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားဧ။္စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးတက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွလက္ခံ လိုက္နာက်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ ASHRAE 170-2017 တြင္ပါ၀င္ေသာစံႏႈန္းႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သင့္ပါ သည္။

လူနာမ်ားသည္ ေဆးရံုေဆးခန္းနွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာမ်ားရွိရျခင္းဧ။္ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္းသာျဖစ္ပါသည္။ လူနာမ်ားဧ။္စိတ္ေက်နပ္မႈႏွင့္ ေရာဂါကုသေပ်ာက္ ကင္းႏုိင္ႏႈံန္းျမင့္မားေစရန္ ေဆးရံုမ်ားမွေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚမူတည္လွ်က္ရွိပါ သည္။ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည့္ လူနာမ်ားဧ။္အခန္းတြင္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေလထုအရည္ အေသြး ကိုမ်ားေသာအားျဖင့္လ်စ္လ်ဴရႈထားမိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

 

အခန္းတြင္းေလထုအရည္အေသြး ( IAQ – Indoor Air Quality ) သည္  အပူခ်ိန္၊ စိုထုိင္းမႈ၊ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစႏုိင္ေသာအမႈံအမႊားမ်ားပါဝင္ႏႈန္း၊ အခန္းတြင္းသို႔ သယ္ေဆာင္လာေသာ အျပင္ေလထုဧ။္အရည္အေသြး တုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ အခန္းတြင္းေလထုအရည္အေသြး အတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္ရွိျခင္းသည္  ေဆးရံုနွင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာမ်ားအတြက္  လြန္စြာအေရးၾကီးလွပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္လူနာမ်ား

ႏွင့္ ေဆးရံုဝန္းထမ္းမ်ားသည္ အေဆာက္အဦး အတြင္းရွိ ေလထုအရည္အေသြးႏွင့္တုိက္ရုိက္ အက်ိဳး သက္ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ အခန္းတြင္းေလထုအရည္အေသြး ( IAQ ) တုိးျမွင့္ျခင္းသည္  ဝန္ထမ္းမ်ားဧ။္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္စြမ္းကို သိသာထင္ရွားစြာတုိးတက္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကူစက္ေရာဂါပ်ံ႕ ႏွံ႔ႏႈန္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီးလူနာမ်ားဧ။္ကုိယ္စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းကို တုိးျမွင့္ေစပါသည္။

အခန္းတြင္းေလထုအရည္အေသြး (IAQ) မွ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား

  • လူနာဧ။္ေရာဂါမ်ားနွင့္ လူနာခႏၶာကိုယ္မွအရည္မ်ား ပ်ံ႕ ႏွံ႔ျခင္း (ဥပမာ-ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ ဒဏ္ရာမ်ား၊ ဆီးဝမ္းမထိန္းႏုိင္ျခင္မ်ား)
  • ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား လုိသည္ထက္ပိုမိုသံုးစြဲျခင္း
  • အမႈိက္မ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ေသခ်ာမဖံုးထားျခင္း
  • စိုစြတ္ေသာမ်က္ႏွာျပင္မ်ားေၾကာင့္ မႈိမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း
  • Air Duct Line မ်ားကို အခ်ိန္ၾကာစြာအသံုးမျပဳရာမွ ဖုန္မ်ား၊အညစ္အေၾကးမ်ား၊ဇီဝဆုိင္ရာ သက္ရွိမ်ား တည္ရွိေနျခင္း
  • အခန္းတြင္းစိုထိုင္းမႈျမင့္မားလာရျခင္းမွာ HVAC စနစ္တြင္ပါ၀င္ေသာ Humidification ၊ေရယိုစိမ့္မႈမ်ားႏွင့္အခန္းနံရံ၊ၾကမ္းျပင္ႏွင့္မ်က္ႏွာက်က္ ပ်က္စီးျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ပံု (၁): ေဆးရံုဝင္းအတြင္းရွိ Air Supply Grille တြင္ ေတြ႔ျမင္ရေသာညစ္ညမ္းမႈမ်ား

ျပင္ပမွရယူေသာေလမ်ားအားသင့္ေလ်ာေသာ Air Filter မ်ားျဖင့္စစ္ၿပီးမွ အခန္းတြင္း ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္လူနာအခန္းမ်ားရွိ ေလထုအရည္အေသြး (IAQ) ေကာင္းမြန္ေအာင္ထိန္းသိမ္းသင့္ပါသည္။

ျပင္ပေလရယူရာတြင္လည္း ညစ္ညမ္းေစေသာအမႈံအမႊား၊အနံ႔ႏွင့္အျခားေသာအမႈံအမႊားမ်ား မပါ၀င္ ေစရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာလိုအပ္ခ်က္ မ်ားအရ ႏိုင္ငံတကာ Code မ်ားတြင္ ျပင္ပေလညစ္ညမ္းေစသည့္ Air Discharge မ်ားမွ အနည္းဆံုးရွိရ မည့္အကြာအေ၀းကို သတ္မွတ္ထားသည္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဥပမာ – ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၀င္ထြက္ သြားလာသည့္ေနရာမ်ား။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ထား ေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္အအံု ၏ တည္ေနရာပထ၀ီအေျခအေနမ်ား၊ ေလတိုက္ခတ္မႈအေျခအေနမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ပံုစံေရးဆြဲေသာ Designer သည္ လုပ္ငန္းခြင္တည္ေနရာ ပထ၀ီအေနအထား၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာသံုးသပ္ၿပီး အေကာင္းဆံုး အေနအထားကို ေရြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

 ပံုစံဒီဇုိင္းဆြဲရာတြင္ အခန္းတြင္းေလထုအရည္အေသြး (IAQ) အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွအမ်ားဆံုး လိုက္နာက်င့္သံုးလွ်က္ရွိသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစာအုပ္မ်ားမွ Reference ယူရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ 

  • ASHRAE Standard 62.1: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality
  • ASHRAE Standard 170: Ventilation of Health Care Facilities
  • HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics

 ထပ္မံအက်ိဳးျပဳႏုိင္ေသာစာေပမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ခြဲစိတ္ခန္းေလဝင္ေလထြက္စနစ္မ်ား နွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ပိုမိုတိက်ခုိင္မာသည့္လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ျခင္း မ်ားကုိ ASHRAE  Technology Portal တြင္ ပိုမိုရွာေဖြကုိးကားႏုိင္ပါသည္။

 

သင့္ေဆးရံုႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာမ်ားဧ။္ ဒီဇုိင္းပံုစံမ်ားတုိးတက္ေကာင္း မြန္ရန္ႏွင့္ အခန္းတြင္းေလထုအရည္အေသြး IAQ စံႏႈန္းနွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္  Winter ACMV Co., Ltd.  ႏွင့္ လက္တြဲ လိုက္ပါ။

 

Shwe Myat Myo Oo (ေရြႊျမတ္မ်ိဳးဦး)

Shwe Myat Myo Oo (ေရြႊျမတ္မ်ိဳးဦး)

Lead Engineer, Technical Development Division

B.S. 2016, Mechanical Engineering
Georgia Institute of Technology
Associate Member ASHRAE
Member ASME

Share This

Share This

Share this post with your friends!