အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီးမ်ား၊အရိုးကုေဆးရံုၾကီးမ်ား၊ organ transplant ေဆးရံုၾကီးမ်ားစသည္တို႔တြင္ Air Conditioning and Mechanical Ventilation system အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ASHRAE standard ႏွင္႔ ASHE (American Society for Healthcare Engineering) guideline မ်ားကိုပိုမိုကိုးကားမွီျငမ္းလိုက္နာသင္႔ပါေၾကာင္းအၾကံျပဳပါသည္။

Shwe Myat Myo Oo (ေရြႊျမတ္မ်ိဳးဦး)

Shwe Myat Myo Oo (ေရြႊျမတ္မ်ိဳးဦး)

Lead Engineer, Technical Development Division

B.S. 2016, Mechanical Engineering
Georgia Institute of Technology
Associate Member ASHRAE
Member ASME

Share This

Share This

Share this post with your friends!